کتاب پدرخوانده پول

16,000 تومان

روزگـار را با روزمـرگی هایمان سـپری می کنیم و در انتهـای مسـیر و در دوران پیـری ، وقتـی که در کنار خیابـان روی صـندلی مان نشـسته ایم و به تماشای گذران زندگی دیگران مشغولیم ، با قیافه ای حق به جانب گمان می کنیم که راجع به زندگی بسیار می دانیم ، در حالی که واقفیم که هیچ نمی دانیم .

نه جسارت تغییر را داشته ایم ، نه شهامت تفکر …

 

نویسـنده : احـمد فـروهـرجـم

ویراستار : محمدرضا یعقوبی

طـراح جلـد : سـودابـه نـورانـی

تایپ و حروفچینی : سارا حسینی غریب

اموراجرایی :یـاسر سلیمـانـی

بازنگـری فنی : سـعید هـاری

چـاپ اول  – تابستان 1396

انـتـشـارات امـکــان روز

موضوع : موفقیت در کسب و کار – جنبه های روان شناسی

در انبار موجود نمی باشد